top of page

Privacy reglement

Algemeen

Lovis verloskunde hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

http://www.marktplaats.nl/

Verwerking persoonsgegevens

De AVG is een wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG.

De plichten van Lovis verloskunde

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Lovis verloskunde houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de algemene doelen waarvoor deze zijn verstrekt:

  • voor zorgverlening;

  • voor doelmatig beheer en beleid;

  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop in dit privacy beleid nader uitgewerkt. Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn;

 • je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening;

 • onze medewerkers en studenten binnen Lovis verloskunde verplichten om zich vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens;

 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als praktijk voor verloskunde en echoscopie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid of in algemenere zin vragen hebt kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Lovis verloskunde

Lemelerberg 1

2402 ZN Alphen aan denRijn

info@lovisverloskunde

0619447319

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van je verwerkt worden. Dit is noodzakelijk voor goede medische behandeling en voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de bestrijding van ernstig gevaar voor je gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting. Voorbeeld: het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid.

Je persoonsgegevens worden door Lovis verloskunde verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het aanmaken van je dossier;

 • het inloggen op je dossier/account;

 • het bijhouden van je medisch dossier;

 • het inplannen van een afspraak;

 • het bijhouden van door jou aangegeven voorkeuren;

 • het versturen van een informatieve e-mail of nieuwsbrief;

 • het verbeteren van onze dienstverlening;

 • het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • NAW-gegevens;

 • e-mail adres;

 • telefoonnummer van jou en je partner;

 • gegevens betreffende je gezondheid, de gezondheid en het geslacht van je partner, van evt kinderen van een of beiden van jullie, bepaalde gezondheidsvragen over je familie en die van je partner;

 • de naam en het relatienummer van je zorgverzekeraar;

 • de naam van je andere zorgverleners;

 • IP-adres;

 • spreektaal;

 • geloofsovertuiging;

 • opleiding, werk en sociale achtergrond van jou en je partner.

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Lovis verloskunde hebben de plicht om vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van je persoonsgegevens je uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter een aantal uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift (bijvoorbeeld de infectie wet) kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld een gynaecoloog).

Uitwisseling gegevens

Lovis verloskunde wisselt, nadat je hiervoor gericht toestemming hebt gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met de overige zorgverleners zoals gynaecoloog, kinderarts, kraamzorg, huisarts en jeugdgezondheidszorg. Ben je bij de gynaecoloog geweest dan deelt die op zijn beurt een terugkoppeling met de praktijk. Zo weten wij precies wat de bevindingen en het behandelplan van de gynaecoloog zijn of zijn geweest.

Aan het begin van de zwangerschap bespreken wij jouw zwangerschap met een gynaecoloog. Dit is om een gezamenlijk gedragen behandelplan op te stellen en om onnodige consulten te voorkomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens worden gedeeld met je apotheek en je behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de verloskundige aan je heeft voorgeschreven, maar ook om evt intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als praktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van je dossier

Wanneer je een nieuwe verloskundigenpraktijk kiest is het belangrijk dat deze op de hoogte is van je medische voorgeschiedenis, deze staat in je patiëntendossier. Nadat je ons gevraagd hebt om het patiëntendossier over te dragen naar de nieuwe verloskundigenpraktijk zullen wij hier zo spoedig mogelijk voor zorgdragen. In ieder geval binnen een maand.

Verwerkers

Wij als praktijk geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met  partijen (verwerkers) waarmee we wel een overeenkomst hebben maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Wij verstrekken geen gegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Lovis verloskunde bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). Tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jezelf of van je kinderen. Dit is ter beoordeling van de zorgverlener.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke we van je hebben vastgelegd*. Tevens kun je bezwaar maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij, indien gewenst.

*(Hieraan kan alleen worden tegemoet gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. Wij hoeven ook niet aan dit verzoek te voldoen als er sprake is van of een vermoeden is van een klacht of conflict).

Na het ontvangen van een geboortekaartje van je kindje hangen wij deze op in onze wachtkamer. Mocht je hiertegen bezwaar hebben meld het ons dan, het kaartje wordt dan niet opgehangen en zodoende niet zichtbaar voor andere cliënten uit onze praktijk.

Klachten

Ondanks dat wij ons best doen om je verantwoorde, professionele en persoonlijke begeleiding te bieden kan het voorkomen dat je toch ergens ontevreden over bent, een klacht hebt. 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we je hierover contact met ons op te nemen. Kom je er met ons niet uit, dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. Je hebt dan ook het recht een klacht in te dienen bij De Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Mocht je klachten hebben over onze verloskundige hulpverlening of over de bejegening door één van ons, dan nemen we graag de tijd om er rustig over met je in gesprek te gaan. Lukt het niet om er samen met ons uit te komen? Of wil je hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) via 088 – 0245123. Je kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl.

Kijk voor meer informatie op www.klachtverloskunde.nl.

Direct een klacht indienen

Wil je direct een klacht indienen? Stuur je klacht naar: CBKZ, t.a.v. Klachtenfunctionaris KNOV, Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem.

Mocht je er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uitkomen, dan kun je je klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

www.geschilleninstantieverloskunde.nl

Het is altijd mogelijk je klacht aan een andere instantie voor te leggen.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

bottom of page